Privacy at Nayax

NAYAX RETAIL

מדיניות פרטיות זו (“המדיניות“), מתארת כיצד חברת נאייקס ריטייל בע”מ (“החברה” “או אנחנו“) אוספת ומשתמשת במידע אישי אודות משתמשים (“המשתמש” או “אתה“) אשר עושים שימוש באתר: https://www.nayax.co.il/ (“האתר“) ו/או בשירותים אחרים שהחברה מציעה (“השירותים“). החברה הינה חלק מקבוצת נאייקס (NAYAX) הכוללת, בין היתר, את חברת האם נאייקס בע”מ וחברות בנות ו/או חברות קשורות אחרות (להלן, יחדיו, “קבוצת נאייקס“). במידה והנך משתמש בשירותים אחרים ו/או נוספים המוצעים על ידי קבוצת נאייקס, תנאי שירות נוספים עשויים לחול על ההתקשרות שלך עם החברה ועם קבוצת נאייקס, לרבות מדיניות הפרטיות הגלובלית של קבוצת נאייקס.

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש  של החברה, וכן כל תנאי נוסף אשר עשוי להיות מוצג באתר (יחד יכונו להלן: “התנאים“). כל הגדרות והמונחים במדיניות זו יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת. התנאים חלים ביחס לכל שימוש באתר ובשירותים, כולם או חלקם והינם הסכם משפטי מחייב בין המשתמש לבין החברה. בעת כל התקנה, כניסה, גישה, ביצוע רכישה או כל שימוש באתר ובשירותים ו/או הקלקה על לחצן  “אני מאשר” ו/או ” אני מסכים” ו/או כל ניסוח דומה (אך ורק במקרים רלוונטיים בהם הסכמה כאמור נדרשת), המשתמש מאשר כי קרא, הבין והינו נותן את הסכמתו המלאה לתנאים המפורטים להלן. על כן, משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים.

חלק מן השימושים בשירותים ידרשו הרשמה אשר במסגרתה יהיה על המשתמש למסור פרטים שונים. המשתמש מצהיר כי הפרטים אשר ימסרו על ידו במהלך השימוש בשירותים נמסרים מרצונו החופשי ובהסכמתו. החברה תהא רשאית (אך לא מחויבת), לשמור את המידע האמור במאגריה ומידע נוסף שיצטבר אודות המשתמש, בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות הדין הרלוונטי.

  1. תיקון ו/או שינוי התנאים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות  מעת לעת את התנאים המפורטים במדיניות זו, כולם או חלקם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד.  במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. במידה ויבוצעו שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר, או באופן אחר.  בכפוף לדין החל, המשתמש מוותר בזאת על כל זכות או דרישה אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים לעניין תיקונים ו/או שינויים בתנאים.

  1. סוג המידע אשר נאסף ואופן השימוש במידע זה

   • 2.1 בעת השימוש באתר ובשירותים, החברה עשויה לאסוף מהמשתמש את המידע הבא. מידע שאינו מזהה אישית (“מידע לא אישי”). בעת השימוש באתר ו/או בשירותים, החברה עשויה לאסוף נתונים אנונימיים, אשר אינם מזהים את המשתמש. מידע לא-אישי שנאסף עשוי לכלול את פרטי השימוש המצטברים של המשתמש ואת המידע הטכני המשודר על-ידי מכשירו של המשתמש, לרבות (אך לא רק): סוג המכשיר, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, שפה, דגם, וכן מידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש באתר או בשירותים לרבות תאריך ושעת שימוש, משך השימוש, תדירות השימוש, היסטוריית שימושים, חיפושים דפים שנצפו על ידי המשתמש, לרבות דפים אשר קישרו את המשתמש לאתר. החברה אוספת ועושה שימוש במידע לא אישי על מנת לנתח מגמות ודפוסי תנועה, לפלח ולשפר את האתר, חווית המשתמש והשירותים וכן לספק את שירותי החברה.
   • 2.2 מידע אישי. מידע אישי הינו מידע המזהה אדם או עשוי במאמץ סביר לזהות אדם. בעת השימוש באתר או בשירותים, החברה עשויה לאסוף מידע אישי, אשר הנך מספק מרצונך החופשי ומיוזמתך, כדלקמן:
   • (א) מידע אישי אשר נאסף בעת הרשמה לשירותי דיוור: במסגרת האתר ו/או ביצוע הזמנה, תוצע למשתמש האפשרות להירשם לקבלת דיוור בדוא”ל ו/או מסרונים מטעם החברה על מנת לקבל ניוזלטר, הצעות שיווקיות מטעם החברה ו/או צדדים שלישיים וכן הודעות מסחריות אחרות, בכפוף להסכמתו של המשתמש (במידה והסכמה כאמור נדרשת על פי הוראות הדין). משתמש אשר יהיה מעוניין להסיר את עצמו מרשימת הדיוור של החברה יוכל לעשות זאת בכל עת באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בהודעה (“הסרה”) ו/או בפנייה ישירה לחברה בבקשה כאמור. יודגש כי, לאחר בקשה להסרה מרשימת התפוצה כאמור החברה לא תשלח למשתמש הודעות שיווקיות ואולם, המשתמש ימשיך לקבל הודעות ביחס לשירות שנתבקש על ידו (לדוגמה, סטאטוס הזמנה).
   • (ב) מידע אישי אשר נאסף בעת יצירת קשר: במידה והמשתמש יבחר ליצור קשר עם החברה, המשתמש עשוי להתבקש למסור את פרטי הקשר שלו, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת, דוא”ל וכדומה. החברה תעשה שימוש במידע זה אך ורק על מנת ליצור קשר עם המשתמש בהתאם לבקשתו ולספק מענה ותמיכה.
   • (ג) מזהים מקוונים: בעת השימוש באתר החברה עשויה לאסוף כתובת פרוטוקול אינטרנט, של המשתמש (“IP”), וכן מזהים מקוונים נוספים, באמצעות “עוגיות” (ראה פירוט מטה). מידע זה ייאסף אך ורק לצורך ניתוח סטטיסטי של השימוש באתר ולצורך שיפור האתר, התכנים הכלולים בו והשירותים.
   • (ד) מידע שנאסף אודות לקוחותינו ועובדיהם: כאשר אנו מתקשרים עם לקוחות עסקיים לשם מתן המוצרים והשירותים שלנו, אנו אוספים מידע אישי מסוים אודות אנשי הקשר ועובדי הלקוח, כגון שם, פרטי התקשרות, שמות משתמש וסיסמאות למערכות שלנו, וכדומה. חלק מהשירותים שלנו מאפשרים ללקוח לנהל את כוח האדם שלו דרך המוצרים והמערכות שלנו, כולל תיקי עובדים, שעון נוכחות, הרשאות גישה למאגרי הלקוח, ועוד. עבור לקוחות שעושים שימוש בפונקציונאליות הזו של שירותינו, אנו מעבדים מידע אישי אודות עובדי הלקוח, לרבות פרטים אישיים, פרטי העסקה, נוכחות, וכיוצ”ב. במידה והלקוח בחר ליישם הרשאות גישה לעובדים באמצעות מזהה ביומטרי (כגון טביעות אצבע), מידע זה ייאסף גם כן.
   • (ה) מידע שנאסף אודות צרכנים ומשתמשי קצה של לקוחותינו: המערכות שאנו מספקים ללקוחותינו העסקיים מאפשרות ניהול תזרים, עסקאות וניתוח פיננסי. בהקשר זה, נאסף ומעובד מידע אודות עסקאות אשר בוצעו אצל הלקוח על ידי משתמשי הקצה ו/או הצרכנים שלו, כגון- מועד רכישה, פרטי רכישה, פרטי הצרכן, הסניף בו בוצעה הרכישה, סכום לתשלום, וכיוצ”ב.מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל או להלן, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מסירת המידע עשויה להוות תנאי הכרחי לשימוש בשירותים ובמידה והמשתמש יבחר שלא לספק מידע זה, לא תוכל החברה להעניק למשתמש את השירותים.
  2. שימוש ב”עוגיות” וכלי ניטור

בעת גלישה באתר, החברה עשויה לעשות בטכנולוגיות וכלי ניטור כגון עוגיות, קבצי Pixels ו – Web Beacons. כלי ניטור אלו מכילים קבצים אשר משמשים לניטור אחר פעילות המשתמשים באתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות כמות הגולשים באתר, אבטחת האתר וכן פרסום מותאם אישית. כלים אלו עשויים לכלול איסוף של מידע באופן אוטומטי, לרבות מידע אישי (כגון כתובת IP), משך ביקור באתר, גירסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, ועוד. במסגרת האתר, החברה עשויה לעשות שימוש בכלי ניטור כאמור מטעם נותני שירותים שהינם צדדים שלישיים ועל כן, מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלו, כמפורט בטבלה מטה.

הטבלה שלהלן מפרטת את כלי הניטור אשר החברה עושה בהם שימוש במסגרת האתר:

כלי הניטור מטרת השימוש מדיניות פרטיות
Google

Google Analytics

Google.Com

DoubleClick.net

Google Tag Manager

 

ניתוח סטטיסטי ופרסום, לרבות פרסום מותאם אישית, מנגנוני אבטחה למידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש בעוגיות מומלץ לעיין במדיניות של  Google בכתובת: www.google.com/policies/privacy/partners כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיים של Google Analytics  בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

למידע נוסף אודות שימוש בטכנולוגיות וכלי ניטור מטעם Google מומלץ לעיין בכתובת: https://policies.google.com/technologies/partner-sites ובכתובת: https://policies.google.com/technologies/types?hl=en

NAYAX תפעול האתר, מנגנוני אבטחה לאיתור בוטים,
Hubspot תפעול האתר, מנגנוני אבטחת האתר, מסייע באבחנה בין בוט לבין גולש אמיתי למידע נוסף העל אופן שבו Hubspot משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש בעוגיות Hubpsot מומלץ לעיין במדיניות של Hubspot בכתובת:

https://legal.hubspot.com/privacy-policy?_ga=2.215533399.1929319354.1638448740-995035552.1638448740.

Outbrain ניתוח סטטיסטי ופרסום, לרבות פרסום מותאם אישית למידע נוסף על האופן שבוOutbrain  משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש בעוגיות מומלץ לעיין במדיניות של Outbrain בכתובת

https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy

Facebook  ניתוח סטטיסטי ופרסום, לרבות פרסום מותאם אישית למידע נוסף על האופן שבוFacebook  משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש בFacebook מומלץ לעיין במדיניות של Facebook בכתובת:

https://www.facebook.com/policy.php

הפסקת איסוף המידע על ידי “עוגיות” (Opt-Out):

המשתמש רשאי להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות (למעט מידע אשר הינו הכרחי לתפעול האתר ואבטחתו) באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן. יצוין כי, במידה ותבחר לחסום או למחוק עוגיות, ייתכן וחלק מהשירותים באתר לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש שלך באתר עשויה להיות מוגבלת. ראה מידע אשר עשוי לסייע לך בקישורים הבאים:

סוג דפדפן מידע ביחס להפסקת איסוף מידע על ידי עוגיות
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop
Opera https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/;
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
Safari https://support.apple.com/en-il/guide/safari/sfri11471/mac
Edge https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies
  1. העברת מידע לצד שלישי:

מידע אודות המשתמש יכול להיות מועבר לצדדים שלישיים, וזאת, במקרים המפורטים להלן:

   • 4.1 חובה שבדין – החברה תהא רשאית לשתף את המידע אשר נאסף מהמשתמש ו/או ביחס למשתמש על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדיה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה.
   • 4.2 בתוך קבוצת נאייקס החברה עשויה לשתף מידע אישי בתוך קבוצת נאייקס לצורך מתן השירותים על ידי חברות אחרות בקבוצה. לדוגמה, חברת האם מרכזת את כלל פעילויות החברה ומשכך יש לה גישה למידע אישי שנאסף על ידי החברות הבנות בקבוצה.
   • 4.3 ספקי משנה – החברה תהא רשאית להעביר מידע לספקיה ו/או נותני שירות או קבלני משנה אשר מספקים עבורה שירותים (כגון חברת השילוח, ספקי שירותי שיווק, אחסון ענן, שרתים, שירות לקוחות, פונקציונליות פיתוח, שיפור, שירות ותמיכה וכו’).
   • 4.4 הסכמההחברה תהא רשאית להעביר מידע אודות משתמש בכפוף להסכמתו.
   • 4.5 מיזוג ורכישה בכפוף להוראות הדין, החברה תהא רשאית להעביר את כל המידע אודותיך שנצבר אצלה לצד שלישי במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) ו/או ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים על ידי הצד השלישי. כל זאת בכפוף להתחייבותו של מקבל המידע להשתמש במידע בהתאם למגבלות שחלות על החברה.

כאשר החברה משתפת את המידע כאמור עם צד שלישי בהסכמת המשתמש, המידע האמור יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי והחברה אינה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים.

  1. משך שמירת המידע

המידע אשר נאסף על ידי החברה כפורט במדיניות פרטיות זו, יישמר על ידי החברה לפרק הזמן הנדרש לממש את מטרת איסופו, או לתקופה ארוכה יותר, במידה ונדרש החברה על מנת למלא אחר התחייבויותיה על פי דין ו/או להגן על אינטרסים לגיטימיים של החברה. אנו נמחק מידע לבקשת המשתמש, בכפוף להוראות הדין, כמפורט ב”זכויות המשתמש” מטה.

  1. אבטחת מידע

החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע של המשתמש ומיישמת שיטות אבטחה מקובלות בכדי להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים, ולמנוע שימוש בלתי מורשה במידע כזה, לרבות הצפנת המידע. על אף שהחברה נוקטת בצעדים סבירים בכדי להגן על מידע כאמור אשר מצמצמים את הסיכון לחדירה בלתי מורשית, לא ניתן לספק הגנה מוחלטת. לכן, החברה אינה מתחייבת כי שרתיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ”ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

  1. זכויות המשתמש

החברה מעריכה ומכבדת את פרטיותם של המשתמשים ואת שליטתם על המידע האישי שלהם. המשתמש רשאי לעיין במידע אודותיו (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981) שמצוי אצל החברה באמצעות פנייה בכתב לדוא”ל   .privacy@nayax.com אם מצאת כי המידע איננו נכון ו/או אינו מעודכן, תוכל לבקש את תיקונו.

מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת בקשר עם פעילותנו העסקית – יוסיף להישמר אצלנו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך בדיוור ישיר או שיווקי במידה וביקשת להסיר את פרטיך ממאגרים המשמשים למטרה זו.

אם הנך מעוניין שלא לקבל פניות באמצעות דיוור שיווקי הנך רשאי, בכל עת, להודיע על כך לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים במדיניות זו להלן או בהתאם לפרטים המופיעים בדיוור עצמו, לפי בחירתך. כמו כן, במידה והמידע אשר שמור אצל החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין (הידוע כ”דיוור ישיר“), שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, הנך זכאי לדרוש בכתב את מחיקת המידע הרלוונטי.

יודגש כי, לאחר בקשה להסרה מרשימת התפוצה כאמור החברה לא תשלח לך הודעות שיווקיות ואולם, החברה עשויה להמשיך ולשלוח לך פניות הנדרשות לצורך השירות (לדוגמא, סיכומי הזמנה, חשבוניות, סטטוס אספקה וכדומה). מובהר כי מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת בקשר עם פעילותנו העסקית – יוסיף להישמר אצלנו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך בדיוור ישיר.

בעת פנייה לעדכון ו/או עיון במידע כאמור לעיל, החברה רשאית לדרוש מהמשתמש פרטים מסוימים לצורך זיהוי המשתמש בטרם מענה לפנייה האמורה.

  1. הגבלת גיל

החברה אינה אוספת ביודעין מידע אודות ילדים מתחת לגיל 16. בכל מקרה בו תיוודע החברה לאיסופו של מידע אישי אודות קטין שטרם מלאו לו 16 החברה תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה. אם הנך הורה או אפוטרופוס של ילד מתחת לגיל 16 אשר הנך חושש כי נאסף מידע רגיש לגביו, אנא צור קשר עם החברה בכתובת: privacy@nayax.com.

  1. הדין החל וסמכות שיפוט

על מדיניות פרטיות זו יחולו דיניה של מדינת ישראל. כל עניין הנוגע למדיניות זו ידון בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו.

  1. העברת מידע

אנו עשויים לעבד או לאחסן מידע אישי הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם בכפוף למגבלות הדין. המשתמש מאשר בזאת כי ע”י גישה לאתר, המידע שלך עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד בשרתי החברה מחוץ למדינת ישראל.

 1. צור קשר

לכל שאלה ניתן ליצור קשר עם החברה, כדלקמן:

נאייקס בע”מ

כתובת: אריק איינשטיין 3, הרצליה, ישראל, 4659071.

מספר טלפון   077-3633198(בימים א’ – ה’ בין השעות 10:00- 18:00 – יתכנו שינויים במועדי הזמינות)

כתובת דוא”ל   privacy@nayax.com  

action / 9 - action, cancel, close, delete, exit, remove, x icon
action / 9 - action, cancel, close, delete, exit, remove, x icon
action / 9 - action, cancel, close, delete, exit, remove, x icon
action / 9 - action, cancel, close, delete, exit, remove, x icon